คำแนะนำในการลงทะเบียนเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้ STOUnet/Internet สำหรับบัณฑิตศึกษา

เมื่อนักศึกษาทำการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (ในรูปแบบอีเมลแอดเดรส) และตั้งรหัสผ่านด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้ ดังนี้

1. ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย (STOU WiFi) เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ (connect STOU Hotspot)

2. ระบบการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายภายในโดยผ่านหน้า Web Browser (STOU SSL VPN) เพื่อใช้สืบค้นข้อมูล วิทยานิพนธ์ จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ (ไปที่เว็บไซด์ https://vpn.stou.ac.th )

3. ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (STOU e-Learning) (ไปที่เว็บไซด์ http://moodle.stou.ac.th )
4. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Office365) (ไปที่เว็บไซด์ https://login.microsoftonline.com)


ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือการใช้งาน

• การใช้งานบนเครือข่าย STOUnet/Internet สำหรับนักศึกษา
• วิธีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้
• วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ หรือลืมรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้
• วิธีการติดตั้งและการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (STOU WiFi)
• วิธีการใช้งาน STOU SSL VPN
• วิธีการใช้ Cisco Anyconnect
-- Download "Cisco Anyconnect for Windows"
-- Download "Cisco Anyconnect for Mac"
• คู่มือการใช้งาน MS Lync บน Office365

หมายเหตุ : นักศึกษามีปัญหาในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ หรือการใช้งานบนเครือข่าย STOUnet/Internet
ติดต่อได้ที่ 0-2504-7427-8 (ในเวลาราชการ 08:30-16:30 น.)
****สำหรับนักศึกษา ป.โท และป.เอก****